ახალი კორონავირუსის შესაძლო მასობრივი გავრცელების აღკვეთის და ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით ბიზნესმენებს დაიცვათ შემდეგი უსაფრთხოების წესები:

979

ახალი კორონავირუსის შესაძლო მასობრივი გავრცელების აღკვეთის და ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის და ბრძანების, საქართველოს პარლამენტის დადგენილების, საქართველოს მთავრობის დადგენილების და განკარგულების, ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის და მასთან დაკავშირებული ყველა სამართლებრივი ნორმების თანახმად აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა გთხოვთ, ბიზნესმენებს (რომლებსაც აღნიშნული საგანგებო მდგომარეობის დროს მიეცათ ეკონომიკური საქმიანობის უფლება) დაიცვათ შემდეგი უსაფრთხოების წესები:

🔵 საწარმოს ან საჯარო თავშეყრის ადგილზე მყოფ ყველა პირმა გამოიყენოს სამედიცინო პირბადე, თავსაბურავი და ხელთათმანი, ხოლო საწარმოს ტერიტორიაზე შემსვლელი უცხო პირი აღჭურვილი იქნას აღნიშნული დამცავებით

🔵 ასევე საწარმოს ტერიტორიაზე შემომსვლელ ყველა პირმა გამოიყენოს სპეციალური სადეზინფექციო საშუალება

🔵 სამუშაო ადგილის დალაგება, დასუფთავება და დაწმენდა მოხდეს მრავალჯერადად სპეციალური საშუალებებით და მოხდეს აღნიშნული საშუალებების თავდახურულ ჭურჭელში მოთავსება შემდგომი განადგურებისთვის

🔵 თანამშრომელმა მწვავე რესპირაციული დაავადების სიმპტომის არსებობის შემთხვევაში მიმართოს ექიმს, აგრეთვე აცნობოს საწარმოს ადმინისტრაციას, თუ საჭიროა თვითიზოლაციის რეჟიმში გადასვლა

🔵 აკრძალულია საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა 10-ზე მეტი რაოდენობით თავშეყრა

🔵 საწარმოს თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანცია

🔵 პერსონალის მიერ ხელების დაბანა მოხდეს ხშირად, თხევადი საპნით და წყლით; ერთჯერადი
ხელსახოცით ხელის გამშრალების შემდეგ მოხდეს ხელების დეზინფექცია არანაკლებ 70%-იანი სპირტის შემცველი ხსნარით ან ანალოგიური ეფექტის მქონე სხვა სადეზინფექციო ხსნარით;

🔵 გაზრდილი სიხშირით მოხდეს ყველა იმ ზედაპირის და ინვენტარის რეცხვა-დეზინფექცია, რომელსაც შეხება აქვს სურსათთან, სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებებისათვის დაშვებული მაქსიმალური კონცენტრაციით;

🔵 სამუშაოს დაწყების წინ გაკონტროლდეს პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა (ხველა, სუნთქვის უკმარისობა, ტემპერატურა).

🔵 სამგზავრო ავტოსატრანსპორტის საშუალებით მგზავრის გადაყვანის პროცესში მკაცრად უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების, ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოსა და საკუთრების დაცვა;

🔵 მგზავრთა გადამყვანი სამგზავრო ავტოსატრანსპორტის საშუალებების ტექნიკური და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი საგზაო მოძრაობის წესებით, დამამზადებლის ინსტრუქციებით, სტანდარტებით, წინამდებარე წესითა და საქართველოს კანონმდებლობით მათ მიმართ დადგენილ მოთხოვნებს.

🔵 მგზავრების ჩასხდომამდე უნდა მოხდეს ავტოტრანსპორტის დამუშავება სპეციალური სადეზინფექციო საშუალებით

🔵 ავტოტრანსპორტში მგზავრები გვერდიგვერდ არ უნდა ისხდნენ

🔵 ავტოტრანსპორტში მსხდომ ყველა პირს უნდა ეკეთოს სპეციალური პირბადე, თავსაბურავი და ხელთათმანი