ხ.დ.კ - F.A.Q

რას ნიშნავს "ასსპა"?

ასსპა არის აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შემოკლებული ვარიანტი (აბრივიატურა)

 

რას წარმოადგენს აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა?

ასსპა წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს (სსიპ)