საერთო კრება შედგება 25 დელეგატისგან აჭარის თვითმმართველი ერთეულებიდან

პალატის საბჭო შედგება 24 ბიზნეს ასოციაციებისგან

აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სტრუქტურა